kubashc
kubashc Chris Kubash
kubashc
kubashc recorded a run
0
0 Notes
1 Hour
Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
5 Hours
7.6 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
4 Hours
16 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
47 Minutes
Miles
kubashc
kubashc recorded a kayaking trip
0
0 Notes
30 Minutes
1.1 Miles
kubashc
kubashc recorded a kayaking trip
0
0 Notes
2 Hours
2.9 Miles
kubashc
kubashc recorded a kayaking trip
0
0 Notes
25 Minutes
1 Mile
kubashc
kubashc recorded a canoeing trip
0
0 Notes
3 Hours
3.9 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
2 Hours
4.9 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
2 Hours
Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
46 Minutes
1.6 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
1 Hour
2.4 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
48 Minutes
6.2 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
2 Hours
2 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
4 Hours
8.8 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
14 Hours
26 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
51 Minutes
1.2 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
11 Hours
16 Miles
kubashc
kubashc recorded a hike
0
0 Notes
9 Minutes
½ Mile
kubashc
kubashc joined Natural Atlas
PrintiPhone App